Reglement

Artikel 1

Organisatie

De Woontransitie Hackathon wordt georganiseerd in opdracht van woningcorporatie Stadlander, met ondersteuning van de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Het projectteam dat de Hackathon vorm geeft bestaat uit de volgende leden:

Tijdens de Hackathon zijn technische en inhoudelijke experts aanwezig om het goede verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen. Tevens is er een jury aanwezig, welke verantwoordelijk is voor de beoordeling van de concepten van de teams.

Artikel 2

Doelstelling

De Woontransitie Hackathon heeft als doel te komen tot een vernieuwend, realiseerbaar, opschaalbaar, kwalitatief goed en betaalbaar aanbod voor een aanbouw achter een eengezinswoning. Deze aanbouw kan dienen als extra ruimte voor de bewoners – inclusief om gelijkvloers wonen mogelijk te maken voor mensen met een beperking – en vormt geen beperking bij het tot Nul op de Meter renoveren van de woning.

Daarbij is de doelstelling van Ronde 1 uitdrukkelijk om met vernieuwende ideeën te komen. In Ronde 2 speelt de realiseerbaarheid een belangrijker rol.

Artikel 3

Inhoudelijke beschrijving

De uitgebreide inhoudelijke beschrijving van de opgave is te vinden op woontransitie.nl/hackathon. Alle ingeschreven teams ontvangen daarnaast voor aanvang van de Hackathon een serie documenten aan de hand waarvan ze zich (verder) kunnen voorbereiden.

Artikel 4

Aanmelden

De Hackathon is opgedeeld in twee ronden. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijving gebeurt op volgorde van ontvangst van de aanmelding. Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 7 april.

Alleen deelnemers die aanwezig zijn bij Ronde 1 maken kans om deel te nemen aan Ronde 2.

Aanmelden gebeurt via de website www.woontransitie.nl/aanmelden. Er wordt een bevestiging gestuurd zodra de inschrijving is verwerkt. Om een team in te schrijven zijn de volgende gegevens nodig:

 • Voor- en achternaam en e-mailadres van alle teamleden die aanwezig zijn op de Hackathon.
 • Naam van het team.
 • Naam van de organisatie van waaruit de teamleden deelnemen (indien van toepassing).
 • Naam + telefoonnummer van de teamcaptain. Er is 1 contactpersoon (de teamcaptain) per team. De teamcaptain is hoofdverantwoordelijk voor de inschrijving van zijn/haar team.

Deelname is gratis. Een team dat ingeschreven staat kan zich tot uiterlijk dinsdag 2 mei (7 dagen voor begin van de Hackathon) kosteloos terugtrekken. Bij terugtrekking tussen 1 en 7 dagen voor begin van de Hackathon wordt de teamcaptain 50 euro in rekening gebracht. Bij terugtrekking op de dag zelf (no-show) wordt de teamcaptain 200 euro in rekening gebracht.

Artikel 5

Deelnemersvoorwaarden

De Hackathon staat open voor professionals en studenten met verschillende achtergronden. De teams mogen 3 tot 6 deelnemers tellen. Op de achtergrond, dat wil zeggen niet deelnemend aan de Hackathon, mogen de teams groter zijn. Idealiter is elk team interdisciplinair, met bijvoorbeeld een ontwerper, een techneut en een marketeer.

Deelnemers dienen tijdens de Hackathons te werken aan de gestelde opgave.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade die deelnemers veroorzaken aan de locatie waar de Hackathons plaats vinden of aan derden.

Bij een tekort aan inschrijvingen kan het event tot twee weken op voorhand geannuleerd worden. Alle ingeschreven deelnemers zullen in dat geval persoonlijk op de hoogte gebracht worden.

Artikel 6

Het stellen van vragen

Het is mogelijk vooraf vragen te stellen over de inhoud van de opgave. Met het oog op een eerlijke wedstrijd, worden zowel de vragen als de antwoorden openbaar gemaakt. De vragenstellers worden geanonimiseerd.

Tot uiterlijk zondag 23 april is het mogelijk vragen te stellen over de inhoud via woontransitie.nl/contact. Antwoorden op de vragen worden uiterlijk zondag 30 april per email gecommuniceerd.

Artikel 7

Planning

Wk 10 / di 7 maart – Start aanmelding
Wk 14 / vr 7 april – Sluiting aanmelding
Wk 15 / wo 12 april – Verspreiding voorbereidingsdocumenten
Wk 16 / zo 23 april – Laatste mogelijkheid voor stellen van vragen
Wk 17 / zo 30 april – Laatste antwoorden op gestelde vragen
Wk 19 / wo 10 mei – Hackathon ronde 1 dag 1
Wk 19 / do 11 mei – Hackathon ronde 1 dag 2
Wk 25 / vr 23 juni – Hackathon ronde 2

Artikel 8

Verloop van de wedstrijd

Ronde 1:
Na een welkom en toelichting over de Hackathon door de organisatie krijgen de teams de tijd om hun idee te formuleren en uit te werken tot een ontwerp. De teams kiezen zelf welk concept, constructie, materialisering, bouwproces, afwerking, dimensionering etc. zij toepassen in hun ontwerp. Gedurende de gehele dag zijn er diverse experts aanwezig die over bovengenoemde thema’s geraadpleegd kunnen worden.

Op het einde van de eerste ronde stellen de teams hun resultaat voor aan een jury die de ontwerpen zal beoordelen.

Tussen Ronde 1 en Ronde 2:
De teams die in aanmerking komen voor deelname aan Ronde 2 krijgen begeleiding en expertise aangeboden, waarmee ze in de tussenliggende periode hun concept verder kunnen ontwikkelen.

Zonodig, als de teams zelf niet in staat worden geacht om hun ontwerp te realiseren volgens de beoogde kwaliteitscriteria, worden teams in deze fase gekoppeld aan een aanbieder die dat wel kan en die heeft aangegeven open te staan voor het ondersteunen van de winnende teams.

Ronde 2:
De eerste helft van de dag concretiseren de teams hun concept verder met het oog op realiseerbaarheid en prijs. Gedurende de dag zijn er experts aanwezig met specifieke kennis over deze twee thema’s.

De tweede helft van de dag is er ruimte voor de teams om te werken aan de pitch. Aan het einde van de middag presenteren de teams hun concept aan de jury en wordt bekend gemaakt wie de kans krijgt om zijn ontwerp in samenwerking met Stadlander te prototypen.

Na Ronde 2:
Het streven is om met de (vier) winnende teams in het najaar van 2017 de prototypes te realiseren. De realisatie gebeurt in nauwe samenwerking met Stadlander.

Artikel 9

Presentatie van het ontwerp

Deelnemers werken (voorafgaand en) tijdens de Hackathon aan een concept. De manier waarop ze dit aan de jury kunnen tonen is als volgt:

Ronde 1:

 • Presentatie (pitch) van 5 minuten per team. Een beamer is beschikbaar. Presentaties worden van tevoren opgehaald en op een andere laptop gezet om tijdsverlies te beperken (op de dag zelf zullen uitgebreidere instructies worden gegeven).
 • Teams mogen daarnaast alle (wettelijke) middelen die beschikbaar of meegebracht zijn inzetten om de jury te overtuigen.
 • Op de presentatie volgen 5 minuten waarin de jury vragen kan stellen aan het team.

Ronde 2:

 • Presentatie (pitch) van 15 minuten per team. Een beamer is beschikbaar.
 • Teams mogen daarnaast alle (wettelijke) middelen die beschikbaar of meegebracht zijn inzetten om de jury te overtuigen.
 • Op de presentatie volgen 10 minuten waarin de jury vragen kan stellen aan het team.

Artikel 10

Jurering

De jury bestaat uit tenminste 4 professionals, die vanuit diverse achtergronden ervaring hebben met de opgave. Zij beoordelen de concepten op de volgende aspecten:

Ronde 1:

 • Originaliteit en creativiteit: hoe nieuw, creatief en origineel is het concept?
 • Inhoud: voldoet het concept aan de gestelde eisen of kan het daar door verdere ontwikkeling gemakkelijk aan gaan voldoen?
 • Flexibiliteit: voor welke ‘use cases’ (soort woningen, soort gebruiker) is het concept geschikt?
 • Aantrekkingskracht: hoe verleidelijk is het concept voor de (toekomstige) bewoners?
 • Technische uitwerking: hoe ver is het concept uitgewerkt? Is het ontwerptechnisch sterk uitgewerkt? In hoeverre is het concept en het bouwproces klantvriendelijk?
 • Prijs: hoe betaalbaar wordt het concept of lijkt het te kunnen worden?

Ronde 2:

 • Alle criteria uit Ronde 1, plus:
 • Realisme: hoe realistisch is het dat dit concept daadwerkelijk uitgevoerd kan worden en de beloofde prestaties en doelen kan waarmaken?
 • Schaal: in hoeverre is het concept geschikt voor opschaling dan wel industrialisering?

Artikel 11

Prijzen

De volgende prijzen worden onder de deelnemende teams verdeeld:

Ronde 1:

 • Eén team krijgt – op basis van de stemmen van alle aanwezigen behalve de jury en de organisatie – de Publieksprijs en mag door naar Ronde 2. Dit team krijgt begeleiding in aanloop naar Ronde 2. Indien de jury dat noodzakelijk dan wel raadzaam acht, wordt dit team gekoppeld aan een partij die het concept in uitvoering kan brengen.
  Daar bovenop wint het team een workshop naar keuze bij Spark en een bijzonder diner voor het hele team.
 • Vier teams krijgen de Juryprijs. Zij mogen door naar Ronde 2 en krijgen begeleiding in aanloop daar naartoe. Indien de jury dat noodzakelijk dan wel raadzaam acht, worden deze teams gekoppeld aan een partij die het ontwerp in uitvoering kan brengen.

Ronde 2:

 • Maximaal vier teams winnen de mogelijkheid om van hun ontwerp een prototype te ontwikkelen. Stadlander stelt hiervoor vier woningen met bijbehorend budget beschikbaar.

De organisatie behoudt zich het recht voor om te besluiten dat het winnend concept of de winnende concepten tóch niet worden gerealiseerd. Hiertoe kan besloten worden als Stadlander – als opdrachtgever en eigenaar van de woningen – van mening is dat het niet verdedigbaar is om in de winnende concepten te investeren.

Artikel 12

Realisatie van het winnende concept

De realisatie van het winnende aanbouw-concept wordt uitgevoerd in combinatie met een Nul op de Meter-renovatie van de hoofdwoning. Het totaal moet voldoen aan randvoorwaarden voor Nul op de Meter zoals vastgesteld in het NOM Keur. Hiertoe worden de winnende teams begeleid dan wel gekoppeld aan partijen die in staat zijn volgens NOM Keur te renoveren, naar gelang noodzaak.

Artikel 13

Toepasselijk recht en rechtsbescherming

Op deze Hackathon is het Nederlands recht van toepassing. Voorkomende geschillen die tussen uitschrijvers, deelnemers en juryleden, mochten deze ontstaan naar aanleiding van deze Hackathon, worden behandeld door de rechtbank te Rotterdam.

Artikel 14

Privacy en intellectueel eigendom

Persoonsgegevens
Bij je inschrijving geef je persoonsgegevens op. De persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Auteursrechten
Je behoudt de auteursrechten op het door jou gecreëerde concept. Wat je tijdens en na de Hackathon laat zien aan de jury en de overige deelnemende teams, kan wel ter inspiratie dienen voor de concepten van anderen, maar mag dus niet worden gekopieerd.

Beeldrechten
Je geeft toestemming aan de organisatie om foto’s en beeldmateriaal te maken gedurende de Hackathon en deze te reproduceren, te verspreiden en aan het publiek mee te delen. Je doet afstand van alle vermogensrechten verbonden aan deze foto’s en het beeldmateriaal.

Communicatie resultaten
De concepten van Ronde 1 van de Hackathon wordt door de organisatie niet gecommuniceerd met anderen dan de aanwezige deelnemers, jury, experts & organisatie.

Na afloop van Ronde 2 wordt wel bewust naar buiten toe gecommuniceerd. Een samenvatting van de vier winnende concepten zullen worden gedeeld op www.woontransitie.nl. Tevens wordt de pers uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de pitches van Ronde 2. Mogelijk wordt er dus over de concepten gepubliceerd.

Artikel 15

Verzekering

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan de deelnemers naar aanleiding van hun deelname aan het evenement behoudens in geval van opzet of zware nalatigheid.

Artikel 16

Contactgegevens

Vragen over het proces en inhoud kunnen gesteld worden via www.woontransitie.nl/contact.